Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.salesgate.pl

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Uczestnik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Portalu, opisane w niniejszym dokumencie.

 

 • 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 • Administratorze - rozumie się przez to Wolves Gate Ltd., 127 B Camberwell Road, London, England, SE5 0HB, Company Number 09903975. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych.
 • Danych Osobowych - rozumie się przez to podstawowe dane o Uczestniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres; oraz inne dane niezbędne do Rejestracji, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
 • Konferencja – wydarzenia o charakterze warsztatu, szkolenia lub spotkania biznesowego przeznaczone dla przedsiębiorców, startupowców, inwestorów, aniołów biznesu oraz innych Uczestników mające na celu przedstawienie edukację i budowanie długoterminowych relacji pomiędzy Uczestnikami;
 • Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Uczestnik, w celu korzystania z Portalu;
 • Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Uczestnika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Regulaminie - rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki organizacji Konferencji, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Uczestników;
 • Rejestracji - rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces zapisu dokonywany przez Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.salesgate.pl) mający na celu dołączenie do społeczności Sales Gate, uczestnictwo w Konferencji albo nabycie innych produktów lub usług;
 • Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: salesgate.pl;
 • Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Uczestnik uzyskuje dostęp do Portalu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone'y;
 • Uczestniku - rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa;
 • Rejestracji – rozumie się przez to wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Administratora, określającego sposób dołączenia do społeczności Sales Gate, rodzaj i liczbę towarów lub usług jakie zamierza kupić Uczestnik oraz Dane Osobowe Uczestnika, który posiada Konto Uczestnika na Portalu.

 

 • 3. Przetwarzanie Danych Osobowych
 1. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Konferencji, sprzedaży ebooków oraz książek, świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalu, a także w celach marketingowych oraz dla rozliczeń finansowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:
  • niezbędność do wykonania umowy;
  • prawnie uzasadniony interes - w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Uczestnikiem a Administratorem;
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
  • zgoda Uczestnika - w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Uczestnikiem a Administratorem.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby dokonać Rejestracji na Konferencję.
 3. Uczestnik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od partnerów Administratora. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Uczestnika, które Uczestnik podaje dobrowolnie podczas składania Zamówienia:
  • nazwisko i imię,
  • adres zamieszkania,
  • adres IP,
  • numer konta bankowego,
  • kategorie aktywności w mediach społecznościowych;
  • adresy elektroniczne,
  • numer telefonu.
 5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Uczestników w celu ułatwienia organizacji Konferencji.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 7. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 8. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 9. Dane, o których mowa w ust. 8 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.
 • Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Uczestnika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 • Po zakończeniu stosunku Uczestnika z Administratorem, Administrator nie będzie Przetwarzać Danych Osobowych Uczestnika, z wyjątkiem tych danych, które są:
  • niezbędne do celów marketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 • Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  • utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • zachowuje poufność Danych Osobowych.
 • Uczestnik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią 5 niniejszej Polityki.

 

 • 4. Pliki Cookies
 1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Uczestnika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;
 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Uczestnika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.
 1. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
 • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,
 • „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Uczestnika ustawień i personalizację interfejsu Uczestnika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Uczestnikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Portalu do preferencji Uczestnika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Uczestnika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
 • tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Uczestników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
 • utrzymanie sesji Uczestnika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, a Produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
 1. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Uczestników korzystających z tej strony.

 

 • 5. Prawa Uczestników
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Uczestnik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze Portalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Uczestnik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Uczestników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: [email protected] Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Uczestnik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
 8. Uczestnik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Uczestnik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Uczestnika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 • Uczestnik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: [email protected]
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu i w ramach Konta Uczestnika.