Regulamin

Regulamin sprzedaży szkoleń i usług szkoleniowych przez Internet oferowanych przez Wolves Gate Ltd.

 

§ 1

Słownik definicji

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenia terminów:

1. Regulamin - niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze sprzedażą Szkoleń i świadczeniem Usług Szkoleniowych;

2. Serwis - prowadzenie przez Administratora sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.thesalesgate.com

3. Administrator – na potrzeby niniejszego regulaminu Wolves Gate Ltd. wpis do rejestru nr 09903975, adres: 127 B Camberwell Road, London, SE5 0HB, Wielka Brytania, niezależnie czy przedmiotem sprzedaży są produkty i usługi oferowane przez Administratora czy przez Partnerów Administratora na podstawie umów lub porozumień.

4. Szkolenia i Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora, opisane szczegółowo w § 4 niniejszego Regulaminu.

5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Szkoleń i Usług Szkoleniowych.

7. Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna Szkoleń i Usług Szkoleniowych na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

§ 2

Przepisy ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem, a Klientem.

3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem.

4. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.

6. Administrator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.

7.Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

 

§ 3

Zawarcie umowy i dostawa poprzez korzystanie z Serwisu

 

1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

2. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.

3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności.

5. Po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, a także w przypadku gdy świadczenie usług polega na dostarczaniu Szkoleń przesyła je w ciągu 7 dni od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z fakturą, o ile żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.

6. Podczas procesu składania zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, dodatkowego oprogramowania, jak również uczestniczenia w odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach.

 

§ 4

Zakres Sprzedaży Szkoleń i Świadczenia Usług Szkoleniowych

 

1. Administrator sprzedaje Szkolenia i świadczy Usługi Szkoleniowe, oferowane na stronie Serwisu, pod domeną www.thesalesgate.com

2. Realizacja sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu treści oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików video lub plików audio:

a) za pośrednictwem Internetu (online),

b) za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,

c) na nośnikach video, dyskach komputerowych lub na wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.

3. Każde e-szkolenie zawiera tekst a także w zależności od charakteru konkretnego e- szkolenia, może posiadać elementy graficzne, hiperłącza, nagrania audio, animacje oraz inne, każdorazowo oznaczone w stosownym opisie umieszczonym na stronie Serwisu.

4. W przypadku dostawy Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych utrwalonych na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy.

5. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.

6. Produkty oferowane przez Serwis są Produktami własnymi Administratora lub Produktami wydawanymi przez Administratora na podstawie umów zawieranych z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.

7. Wszelkie opinie, poglądy czy sugestie zawarte w Produktach są wyłącznie poglądami, opiniami oraz sugestiami wyrażonymi przez ich autorów, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie hiperłącz umieszczonych na zlecenie podmiotów trzecich na stronach Serwisu takich jak linki, banery reklamowe itp., oraz za treści znajdujące się na stronach internetowych, do których te hiperłącza się odwołują.

 

§ 5

Majątkowe Prawa Autorskie

 

1. Dostarczane Klientom Szkolenia i Materiały Szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych.

3. Treść Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administratora, a ich reprodukowane, przenoszone, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

4. Informacje podane na stronach Serwisu poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

 

§ 6

Zmiany w Regulaminie

 

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

 

§ 7

Zwrot

 

1. Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) Sprzedaży Szkoleń i świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu.

4. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe lub za pośrednictwem zwrotu środków na kartę płatniczą lub poprzez serwis paypal.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zakupionych Szkoleń i oferowanych Usług Szkoleniowych.

 

§ 8

Pobieranie Danych

 

1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.

2. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.

3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne  lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

6. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Materiałów Szkoleniowych i dokonania rozliczeń).

 

§ 9

Ceny

 

1. Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych podane są w Ofercie w ramach Serwisu.

2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami zawierającymi wszelkie obowiązujące podatki.

 

§ 10

Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dot. zakupionych produktów i usług.

2. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora lub za pośrednictwem email: [email protected]
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:

a) jakości technicznej zapisu Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych,

b) dostawy Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych,

c) uszkodzeń nośników video, dysków komputerowych oraz wszystkich innych typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego na których dostarczane są Szkolenia i Materiały Szkoleniowe,

d) innych czynności Administratora, związanych z usługami oferowanymi przez niniejszy Serwis.

5. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 30  dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

7. Uprawnienia Użytkownika z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

 

§ 11

Zastrzeżenia Prawne

 

1. Klient inwestując swoje pieniądze na podstawie informacji zawartych w Szkoleniach i Usługach Szkoleniowych ryzykuje na własną odpowiedzialność.

2. Szkolenia i Usługi Szkoleniowe mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i usług. Konkretne porady powinny być dostosowane do własnych okoliczności. Z tego powodu użytkownikowi zaleca się konsultacje ze swoim doradcą.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu umów sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

2. Wszelka korespondencja z Klientem w ramach realizacji umowy sprzedaży będzie prowadzona na adres/dane wskazane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

3. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczeń.

4. Domniemywa się, że list wysłany przez Administratora na ostatni znany Administratorowi adres Klienta jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od daty nadania.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży szkoleń i usług szkoleniowych przez Internet oferowanych przez ABC Agency

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

………………………………………………….

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy świadczenia pomocy prawnej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Administratora ………………………………………zawartej z

.......................................................................................

dnia...............................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................)

na konto nr.....................................................................................................

 

 ...............................

 podpis